www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

 

 

Być dobrym jak chleb dla wszystkich”

/Brat Albert/

 

Szkolny Program Wychowawczy

 szkoły podstawowej

im. Św. brata Alberta

 w narolu

 

Uchwalony w porozumieniu z Radą Rodziców dnia 15.09.2011 r.

 

Spis treści:

I.         Wizja i misja szkoły

II.       Główne cele pracy wychowawczej

III.      Model wychowawczej koncepcji szkoły

IV.      Powinności wychowawcze każdego nauczyciela

V.        Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

VI.      Powinności wychowawców klasowych

VII.     Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły

VIII.   Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

IX.      Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym

X.        Ceremoniał i tradycje szkoły

XI.      Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

XII.     Harmonogram działań pedagoga

XIII.   Harmonogram działań prozdrowotnych

XIV.    Harmonogram działań okolicznościowych

XV.     Wartości  wychowawcze  podlegające  ocenie

XVI.    Nagrody i środki  wychowawcze

XVII.  Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego

 

I.      Wizja i misja szkoły 

           „Być dobrym jak chleb dla wszystkich” taka jest myśl przewodnia Szkolnego Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

            Pragniemy poprzez działalność edukacyjną szkoły uświadomić naszym uczniom, by podążali  w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Naszą pracą wychowawczą chcemy pokazać, jak żyć wspólnie z innymi ludźmi i „być dla drugich”. Realizując ten program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi ogólnemu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.

            Szczegółowe cele wychowawcze będą realizowane w czasie zajęć zintegrowanych w nauczaniu początkowym, w ramach nauczania różnych przedmiotów w następnym etapie kształcenia oraz podczas realizacji ścieżek edukacyjnych lub w postaci odrębnych zajęć. Umożliwią one integrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia.

            W myśl naszego hasła „Nie wystarczy zdobywać wiedzę, trzeba jeszcze z niej korzystać” /Cyceron/ najważniejszym założeniem naszego programu wychowawczego jest, by uczeń był twórczym podmiotem . Będziemy dążyć do tego poprzez stosowanie metod aktywizujących ustnych, pisemnych i innych działań. Ukształtują one ucznia jako człowieka myślącego samodzielnie, twórczo, krytycznie i odpowiedzialnie. Zaowocuje to w jego życiu indywidualnym i społecznym, niezależnie od dalszego profilu kształcenia. Wszystko to będzie odbywać się w oparciu o właściwe relacje nauczyciel – uczeń. Dlatego program wychowawczy zakłada, że od siebie będziemy wymagać dużo. Każdy bowiem nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na zachowanie, sposób myślenia i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji

            W pracy wychowawczej będziemy wspomagać i uzupełniać rodziców, którzy „posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci”. Chcemy dążyć do tego, by kierunek naszej działalności wychowawczej był zgodny z ich wolą. Poszanowanie ideałów i pozytywnych wartości wyniesionych przez ucznia z domu rodzinnego będzie podstawowym zadaniem nauczyciela – wychowawcy.

            Model wychowawczy koncepcji szkoły obejmuje trzy kręgi tematyczne:

1.    Kim jestem? – dziecko jako jednostka.

2.    Ja i inni – dziecko w grupie.

3.    Świat wokół mnie – dziecko w środowisku kulturalno-przyrodniczym.

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego absolwent Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu będzie człowiekiem, który: umie uczyć się  wykorzystując różne źródła informacji i czerpie z tego przyjemność, jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia, znając podstawowe normy współżycia społecznego , jest otwarty, szlachetny, życzliwy i pomocny dla innych,  dba o środowisko naturalne oraz jest dumny ze swojego pochodzenia.

Proponowany przez nas Szkolny Program Wychowawczy ma charakter otwarty i w czasie realizacji może być modyfikowany w zależności od potrzeb, a także sugestii uczniów, rodziców, nauczycieli.

  

II. Główne  cele  pracy  wychowawczej

1.    Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i zdrowotnego uczniów.

2.  Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.

3. Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne funkcjonowanie w środowisku kulturalno-przyrodniczym.

 

III. Model wychowawczej koncepcji szkoły

 

I .Nauczanie zintegrowane

          Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci a nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Początek pobytu dziecka w szkole ma charakter szczególny – powinien być miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju. Zadania wychowawcze nauczyciela nie są ujmowane w podziale na klasy, ponieważ wychowanie jest procesem ciągłym. Winny one być realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, ponieważ to dom rodzinny jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny za wychowanie.

 

Kręgi tematyczne

Zadania i treści

Kim jestem? – dziecko jako jednostka

1.  Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych i uczuć; dostrzeganie swoich potrzeb i możliwości, bez nadmiernych postaw roszczeniowych; podnoszenie poczucia własnej wartości, pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”. 

2.  Dostrzeganie pojawiających się problemów i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji; konstruktywne dawanie sobie rady z trudnościami, panowanie nad sobą; umiejętność negocjacji z innymi.

3.  Kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia ze strony osób dorosłych (w tym przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna).

4.  Kształtowanie własnej woli, by nadmiernie nie podlegać niewłaściwym wpływom.

5.  Rozwijanie potrzeby przekazywania innym swej wiedzy, bez nadmiernej zarozumiałości.

6.  Kształtowanie postaw preferujących zdrowy styl życia; rozwijanie świadomości na temat tego, jakie zachowania sprzyjają zdrowiu, a jakie mu zagrażają.

7.  Dbanie o estetykę wyglądu i stroju, przy jednoczesnym zachowaniu umiaru, bez nadmiernego przywiązywania uwagi do wystawności ubioru i bez wywyższania się nad inne dzieci, mające skromniejszy ubiór.

8.  Prezentowanie wzorów osobowych postaci rzeczywistych oraz bohaterów literackich, historycznych i filmowych.

9.  Ukazywanie, wdrażanie i zachęcanie do bezinteresowności, wdzięczności, uczciwości, szlachetności, tolerancji, lojalności, współczucia, przyjaźni, miłości, szacunku, odpowiedzialności, prawdomówności, dobra.

10.         Pomaganie dziecku w akceptacji roli ucznia odpowiedzialnego za powierzone mu zadania, rozumiejącego polecenia nauczyciela i stosującego się do nich.

11.         Zachęcanie do podejmowania prób samooceny oraz oceny zachowania innych osób w codziennych sytuacjach szkolnych

Ja i inni – dziecko w grupie

1.  Pomaganie dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie szkolnej, w nawiązywaniu bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi, we włączaniu się w zabawy i inicjowanie zabaw.

2.  Przyzwyczajanie do konstruktywnej współpracy i współdziałania w grupie i w zespole.

3.  Przyzwyczajanie do zachowań akceptowanych społecznie, do podporządkowywania się regulaminom, przyjętym zasadom i normom współżycia społecznego; wprowadzanie w kulturę bycia.

4.  Budzenie wrażliwości na problemy innych ludzi, wyrabianie odpowiedzialności za innych, zwłaszcza młodszych, słabszych, potrzebujących pomocy, cierpiących niedostatek.

5.  Ukazywanie wartości wynikających z umiejętności komunikatywnego mówienia, słuchania innych i bycia słuchanym; pokazywanie możliwości skutecznego komunikowania się w sposób niewerbalny i za pomocą gestów, mimiki, wzroku.

6.  Uświadamianie znaczenia przebaczania, przepraszania, przyznawania się do winy (ale bez nadmiernych nacisków na dzieci, dla których przyznawanie się jest zbyt trudne do zniesienia z powodów emocjonalnych).

7.  Uczulanie na akceptowanie innych osób.

8.  Tworzenie okazji do wymiany poglądów, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez negocjacje, dochodzenia do kompromisu.

9.  Zapobieganie konfliktom; oddziaływanie w celu zmniejszenia agresji poprzez uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji ze strony innych oraz kontrolowania zachowań.

10. Organizowanie sytuacji zachęcających do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.

11. Uświadamianie konieczności poszanowania cudzej własności.

12. Kształtowanie u dzieci właściwego stosunku do wszystkich pracowników szkoły i okazywania szacunku dla ich pracy.

13. Uczenie właściwych zachowań na uroczystościach i zabawach szkolnych; wspólne przeżywanie świąt.

14. Stworzenie sytuacji sprzyjających integracji rodziny ze szkołą (uczestnictwo rodzin w uroczystościach szkolnych i innych spotkaniach).

15. Wzmacnianie i pogłębianie więzi uczuciowych dziecka z rodziną, uświadamianie jego roli w rodzinie.

16. Rozwijanie uczuć miłości, szacunku, wdzięczności , serdeczności wobec rodziców, rodzeństwa, dziadków i innych członków rodziny.

17. Uświadamianie dziecku konieczności respektowania indywidualnych potrzeb członków rodziny, okazywania im troskliwości (np. w czasie choroby).

18. Uświadamianie dziecku potrzeby wykonywania swych obowiązków w gospodarstwie domowym i zachęcanie go do pomagania rodzinie.

19. Podkreślanie wartości wspólnego przeżywania rodzinnych uroczystości i spędzania wolnego czasu

Świat wokół mnie –  dziecko w środowisku kulturalno - przyrodniczym

1.   Kształtowanie postaw przyjaznych wobec zwierząt; dokarmianie zwierząt w czasie zimy, opiekowanie się zwierzętami potrzebującymi pomocy.

2.   Uświadamianie, że nie należy niepotrzebnie niszczyć roślin, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku, w lesie, w rezerwatach przyrody itp.

3.   Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez ukazywanie wpływu przyrody na życie człowieka, a także budzenie odpowiedzialności za jej stan; zapoznanie z zasadami ochrony przyrody.

4.   Wdrażanie do właściwego zachowania w miejscach publicznych (na ulicy, na poczcie itp.).

5.   Budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów.

6.   Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, więzi z rodakami, uczuć patriotycznych, poszanowania symboli narodowych i państwowych oraz kultury i tradycji narodowych.

7.   Budzenie przywiązania i szacunku do wartości kulturowych, tradycji miejscowego regionu, więzi z naszymi przodkami i ich dziedzictwem.

8.   Uświadamianie potrzeby poszanowania kultury innych narodów i grup etnicznych w Polsce i poza nią; poszanowanie dla gwar regionalnych

 

W nauczaniu zintegrowanym nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Zadania i treści realizują poprzez różnorodne formy:

-       wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,

-       apele i uroczystości szkolne,

-       konkursy szkolne i pozaszkolne,

-       spotkania teatralne, scenki rodzajowe,

-       gry i zabawy,

-       twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,

-       akcje charytatywne,

 

II. Nauczanie w klasach IV-VI

Kręgi tematyczne

Zadania i treści

Formy realizacji

Kim jestem? – dziecko jako jednostka

   1.   Pomoc w samopoznaniu i samoocenie – rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron.

  2.     Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie.

 3.     Uczenie radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.

4.     Pomoc w nazywaniu uczuć i radzeniu sobie ze stresem.

5.     Wdrażanie postaw asertywnych.

  6.    Utrwalanie zasad kultury osobistej i dobrego zachowania.

7.     Budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

   8.     Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.

   9.     Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

10.  Kształtowanie własnych nawyków zdrowotnych i higienicznych.

 11.  Promocja zdrowego stylu życia.

  12.  Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków.

  13.  Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i odpowiedzialności za ochronę zdrowia swojego i innych ludzi.

   14.  Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.

15.  Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

 16.  Kształtowanie własnych nawyków zdrowotnych i higienicznych.

 17.  Promocja zdrowego stylu życia.

  18.  Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków.

  19.  Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i odpowiedzialności za ochronę zdrowia swojego i innych ludzi.

-   stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wychowawczych i innych przedmiotach, np. dramy, dyskusji dydaktycznej, gier i zabaw

-   ankiety i psychotesty

-   prelekcje i pogadanki pedagoga szkolnego

-   dialogi, dyskusje uczniów i nauczycieli w ramach realizacji elementów edukacji filozoficznej; happening, inscenizacja

-   indywidualna opieka nad dziećmi z deficytami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz z rodzin dysfunkcyjnych

-   współpraca z PPP

-   prowadzenie teczki wychowawcy klasowego

-   organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych wyzwalanie twórczej aktywności poprzez prezentację osiągnięć

-   indywidualna praca z uczniem zdolnym

-   przysposobienie czytelnicze i informacyjne (lekcje w bibliotece szkolnej /

-   prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia

-   prelekcje pielęgniarki szkolnej i specjalistów nt. zdrowego odżywiania, higieny okresu dojrzewania

-   gazetki, plakaty, broszury promujące życie bez uzależnień

-   współpraca z policją i TZN  (trening asertywnej odmowy)

-   włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne

-   prelekcje pedagoga i specjalistów propagujące idee abstynencji

-   organizowanie aktywnego wypoczynku (wycieczki, biwaki, rajdy, obozy, zabawy i turnieje ruchowo-sprawnościowe)

Ja i inni – dziecko w grupie

    1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego.

   2.  Wzmacnianie integracji grupy i poczucia przynależności do niej (zasady i normy współżycia, hierarchia wartości grupy).

   3.  Kształtowanie i wzmacnianie postawy tolerancji.

   4. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przydatnych w życiu.

   5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

   6. Wdrażanie do samorządności i współudział w kierowaniu szkołą.

   7.     Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

8.     Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów.

9.     Kształtowanie umiejętności tworzenia prawidłowych i satysfakcjonujących związków z rodziną.

10.  Pomoc we właściwej ocenie relacji między osobami różnej płci.

1 11.  Przybliżenie zagadnień życia płciowego.

-   stosowanie niekonwencjonalnych metod integrujących zespoły klasowe, np. gry dydaktyczne, metoda przypadków, inscenizacja

-   umożliwienie uczniom wejścia w różne role (koordynatora, inicjatora, wykonawcy) podczas wspólnych imprez, wyjść i wycieczek

-   podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, G pomoc dla dzieci z domów dziecka,

-   mobilizowanie do uczestnictwa w całorocznym dbaniu o swoja klasę

-   zdobywanie karty rowerowej, umiejętności turystycznych, bezpiecznego poruszania się w mieście i poza nim

-   spotkania i uroczystości klasowe oraz szkolne kształtujące nawyki kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

-   prelekcje pielęgniarki i pokazy specjalistów dot. udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

-   przeprowadzenie wyborów do SU

-   różne formy samorządnych działań uczniów, np. apele, uroczystości, festyny, dni otwarte szkoły,

-   prelekcje pedagoga na temat praw w świetle Konwencji Praw Dziecka i Karty Praw Unii Europejskiej

-   pogadanki tematyczne pedagoga w radzeniu sobie z gniewem, agresją, przemocą

-   praca wychowawcza w oparciu o analizę tekstów i przykładów literackich

-   prelekcje i pogadanki o zjawiskach interpersonalnych w rodzinie (miłość, przemoc)

-   cykl zajęć przybliżających zagadnienia życia płciowego człowieka realizowany na zajęciach przysposobienia do życia w rodzinie

Świat wokół mnie – dziecko w środowisku kulturalno-przyrodniczym

1.    Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

2.    Wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych.

3.    Kultywowanie tradycji.

 4.    Budzenie wrażliwości na piękno we wszystkich jego przejawach.

5.    Propagowanie postaw ekologicznych.

6.    Poznawanie geograficznej specyfiki regionu.

7.    Zapoznanie z historią regionu i wskazanie jej związku z historią i tradycją własnej rodziny.

 8.    Pielęgnowanie lokalnych i regionalnych tradycji i świąt.

 9.    Poznanie historii narodu.

10. Prezentowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Polski.

11. Zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu.

12. Poznanie ciekawych miejsc w Europie i na świecie. 

13. Zainteresowanie obyczajami różnych narodów.

14. Praktyczne włączanie się uczniów w aktualne wydarzenia na świecie.

15. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

-   stosowanie niekonwencjonalnych metod na lekcjach historii i społeczeństwo oraz podczas innych zajęć (drzewko decyzyjne, gry i zabawy symulacyjne, dyskusje i debaty)

-   aktywne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, regionalnych i szkolnych (apele, uroczystości, manifestacje)

-   kultywowanie obrzędów religijnych – jasełka, szkolne i klasowe spotkania wigilijne

-   prace plastyczne, literackie, montaże słowno-muzyczne podtrzymujące tradycje rodzinne

-   czytanie różnorodnych tekstów kultury i ich interpretacja na lekcjach j. polskiego, muzyki, plastyki

- montaże słowno-muzyczne; koncerty prezentujące dorobek kulturowy

-   konkursy plastyczne, recytatorskie, wiedzy o teatrze i filmie

-   wyjścia do teatru, sal wystawowych, kina, muzeum

-   zabawy, konkursy, szkolne i ogólnopolskie akcje ekologiczne (zbiórka surowców wtórnych, „Sprzątanie Świata”)

-   wprowadzanie elementów wychowania regionalnego na lekcjach różnych przedmiotów (języka polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, plastyki, muzyki)

-   filmu. przeźrocza, zdjęcia, pamiątki ukazujące walory turystyczno-krajoznawcze regionu, Polski, ciekawych miejsc na świecie

-   wycieczki zawodoznawcze,  przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne

-   zabawy, festyny szkolne prezentujące zwyczaje, obyczaje i tradycje rodzinne oraz ich związek z kulturą i cywilizacją europejską

-   akcje charytatywne,  aukcje własnych prac,

-   apele, spotkania propagujące idee integracji Polski z Unią Europejską.

Do wyżej wymienionych powinności, na dany rok szkolny, wychowawca klasy opracowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, która stanowi załącznik do niniejszego Programu

 

IV.   Powinności wychowawcze każdego nauczyciela

 

            Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie:

1.     Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2.     Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

3.     Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4.     Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych.

5.     Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6.     Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.

7.     Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8.     Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

V.    Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

 

język polski

a)   kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych,

b) rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego

c)     rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury,

d)     wprowadzanie w tradycję kultury narodowej i europejskiej,

e) uczenie istnienia w kulturze, w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym,

f)  pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i wiedzy,

g)     integrowanie różnych doświadczeń kulturowych;

 

historia i społeczeństwo

a)  budzenie zainteresowania uczniów przeszłością, i poszanowanie prawdy historycznej,

b)    wyrabianie szacunku i tolerancji dla różnych kultur i tradycji,

c)     poznawanie podstawowych wartości patriotycznych i narodowych,

d)    kształtowanie tożsamości narodowej i europejskiej, rozbudzanie dumy z osiągnięć narodu i dorobku cywilizacyjnego ludzkości,

e)     rozwijanie komunikacji społecznej, uzasadnianie własnych poglądów,

f)     uświadomienie własnych praw i obowiązków wobec innych,

g)    poznawanie wartości umożliwiających zrozumienie mechanizmów życia politycznego, gospodarczego i społecznego,

h)     rozwijanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną;

 

muzyka i plastyka

a)     rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych i plastycznych,

b)    stymulowanie różnych form aktywności muzycznej i plastycznej,

c)     poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu, przybliżanie dziedzictwa kulturowego regionu, w którym znajduje się szkoła,

d)    poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej,

e)     zapoznanie z polskim i światowym dziedzictwem muzycznym i plastycznym,

f)     przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

g)    kształcenie świadomego odbioru sztuki,

h)     kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej,

i)      wstępne przygotowanie do życia w rzeczywistości określanej jako” cywilizacja obrazu” – odczytywanie znaków, symboli, metafor transmitowanych przez media i reklamę,

j)      wykształcenie umiejętności oceny artystycznego dorobku własnej ojczyzny na tle dokonań europejskich, bez znamion poczucia niższości,

k)     kształtowanie postaw twórczych,

l)      rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych i plastycznych;

 

język angielski i język niemiecki

a)    rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym (środowisku obcojęzycznym),

b)    zrozumienie i szacunek dla innych kultur (tradycje, zwyczaje, obyczaje niemieckie związane np. z urodzinami, ze świętami, z innymi codziennymi sytuacjami znanymi uczniowi,

c)    rozwijanie krytycznego, logicznego myślenia,

d)    przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka niemieckiego,

e)    uczenie szacunku dla wspólnego dobra,

f)    rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacja wartości,

g)    rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości, i tolerancji wobec innych kultur;

 

matematyka

a)    rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia,

b)    wyrabianie aktywnej postawy ucznia,

c)    uświadomienie znaczenia i przydatności matematyki, jej piękna, potęgi i uniwersalizmu,

d)    kształtowanie umiejętności komunikowania się poprzez pracę w grupach,

e)     wdrażanie do wykorzystania w procesie nauki urządzeń technicznych (komputer, kalkulator),

f)     rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

g)    rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji.

 

przyroda

a.     zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

b. zdobywanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu,

b)     poznawanie współzależności człowieka i środowiska,

c)      wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko,

d)     pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia,

e)      kształtowanie szacunku dla przyrody;

technika

a)     rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ogólnotechnicznych,

b)    uczenie umiejętność korzystania z materiałów źródłowych oraz literatury technicznej,

c)     rozwijanie postaw proekologicznych w stosunku do swojego środowiska,

d)    wykształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie,

e)     kształtowanie postaw właściwych dla kulturalnego użytkowania drogi,

f)     opanowanie właściwej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej,

g)    organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia;

 

wychowanie fizyczne

a)     wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,

b)     rozwijanie i doskonalenie sprawności kondycyjno-koordynacyjnej,

c)     rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

d)    opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samodzielną kontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się,

e) wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej,

f)     kształtowanie zachowań prozdrowotnych,

g)    wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu,

h)     budzenie szacunku dla osiągnięć sportowych Polaków;

 

religia

a)    wychowanie w miłości do Boga poprzez konkretne praktyki życiowe: modlitwę, sakramenty święte, szacunek wobec znaków religijnych,

b)    wychowanie w miłości do człowieka poprzez: uczenie szacunku dla człowieka, jego życia, pracy, czynienia dobra,

c)    uczenie współpracy z innymi, odpowiedzialności za wspólnotę klasową i środowiskową,

d)    wychowanie w miłości do samego siebie poprzez: poczucie własnej godności, szacunku dla siebie, rozpoznawanie i rozwijanie swoich talentów i zdolności, uczenie pracy nad własnym charakterem;

 

edukacja prozdrowotna

a)     utrwalanie nawyków troski o własne zdrowie i umysł oraz odpowiedzialnego traktowania zdrowia innych,

b)    promowanie zdrowego stylu życia,

c) uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych i starszych,

d)    nabywanie umiejętności zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym;

 

edukacja ekologiczna

a)   rozumienie przyczyn i skutków degradacji środowiska naturalnego,

b)  propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie,

c)  dbałość o estetykę własnego otoczenia (mieszkania, szkoły, osiedla, miejscowości);

 

edukacja czytelnicza i medialna

a) utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji,

b)    przygotowanie do samodzielnego i świadomego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i mediów,

c)     rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 

wychowanie do życia w rodzinie

a)     ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli,

b) uczenie oceny własnych cech charakteru, wyrażania uczuć i dostrzegania wartości istotnych w życiu człowieka,

c)     przygotowanie do przemian w okresie dojrzewania;

 

edukacja regionalna

a)     zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju własnego regionu,

b)    rozumienie znaczenia związków łączących tradycję rodzinną z tradycjami wspólnoty lokalnej,

c)     kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego;

 

wychowanie patriotyczne i obywatelskie

a)     kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

b)    uczenie szacunku dla dobra wspólnego,

c)     kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

 

edukacja europejska

a)     budzenie i rozwijanie świadomości europejskiej,

b)    kształtowanie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi, narodów i państw oraz uświadamianie potrzeby współpracy,

c)     rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę środowiska i dziedzictwo kulturowe (regionalne, ojczyste i europejskiej.

IV.       Powinności wychowawców klasowych

 

Powinnością wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez:

1.  Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2.   Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

3.   Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej.

 

Aby zrealizować wymienione zadania, wychowawca powinien:

1.   Otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka.

2.  Planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące uczniów.

3.   Konsultować, ustalać z uczniami i ich rodzicami treści oraz formy zajęć na godzinach wychowawczych.

4.  Zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

5. Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniać i koordynować ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze.

6.    Współpracować z rodzicami uczniów.

7.   Współdziałać z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów.

8.   Być rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi ludźmi.

 

V. Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły

 

            Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Albrta w Narolu  jest dokumentem nakładającym na placówkę, poszczególne jej organy, pracowników i rodziców obowiązek oddziaływania wychowawczego na uczniów. Zadań zawartych w Statucie nie wyodrębniamy w sposób szczegółowy, bo byłyby one powtórzeniem treści rozdziałów niniejszego programu, dla których Statut był jedną z podstaw ich sformułowania.


 

VI. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 

                Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.

2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły).

3.  Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.

4.   Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.

5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych.

6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami.

7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

8. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.

9.  Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.

10. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

 

VII. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym.

Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym odbywa się poprzez:

         1. Zapewnienie przez samorząd odpowiednich warunków realizacji wychowawczych zadań szkoły określonych w ustawach i statutach.

2.   Ustalenie potrzeb i priorytetów szkoły oraz możliwości ich zaspokojenia przez organ prowadzący.

3.   Przekazywanie szkole środków ponad gwarantowane przez państwo na realizację w różnych formach zadań wychowawczych (np. na zajęcia pozalekcyjne, pomoce dydaktyczne).

4. Realizowanie zamierzeń wychowawczych organów władzy samorządowej w zakresie bezpieczeństwa, programów antyalkoholowych, antynikotynowych, antynarkotykowych i innych.

5.  Współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania finansowego i materialnego uczniów z rodzin ubogich i patologicznych.

6. Współdziałanie z instytucjami wspierającymi wychowanie: Posterunkiem Policji w Narolu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Narolu, Biblioteką Publiczną w Narolu, Świetlicą Integracyjną w Lipsku

7. Kształtowanie lokalnych więzi społecznych poprzez rozbudzanie zainteresowań ważnymi i aktualnymi wydarzeniami z życia lokalnej społeczności.

8.   Współdziałanie z organami władzy samorządowej w zakresie edukacji obywatelskiej uczniów.

 

VIII. Ceremoniał i tradycje szkoły

 

Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu tworzą:

1.     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.     Ślubowanie klas pierwszych.

3.     Dzień Patrona Szkoły.

4.     Zakończenie roku szkolnego.

5.     Sztandar szkoły.

6.     Imprezy okolicznościowe:

a)     Rocznica bitwy pod Narolem (wrzesień),

b)    Sprzątanie Świata (wrzesień),

c)     Dzień Edukacji Narodowej (październik),

d)    Dzień Niepodległości (listopad),

e)     jasełka szkolne (grudzień),

f)     rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (maj),

g)    Dzień Dziecka (czerwiec).

Dokładny opis ceremoniału szkoły zamieszczony jest w załączniku NR 9 do Statutu Szkoły  

 

IX. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

 

Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego:

1. W Szkole Podstawowej im. Św. Brata w Narolu działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.

2. Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć odpowiednią atmosferę, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu.

4. Samorząd Uczniowski współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

5. Samorząd Uczniowski ma na terenie szkoły własną reprezentację, tj. Radę Samorządu Uczniowskiego.

6. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez ogół uczniów w tajnych wyborach, które przeprowadzane są każdego roku. Kadencja SU trwa rok. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1.    Kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji: konkursy popularnonaukowe, audycje tematyczne, olimpiady, wystawy szkolne i klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych itp.

2.    Uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły: organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, tworzenie władzy uczniowskiej, wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu Uczniowskiego, organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, spotkań z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i innymi.

3.    Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej: dyżury w szkole, opieka nad klasami młodszymi.

4.    Organizowanie czasu wolnego: działalność rozrywkowa, artystyczna, kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna.

5.    Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą: opieka nad klasami, opieka nad otoczeniem szkoły, akcje zarobkowe.

6.    Uczestnictwo w kształtowaniu wewnętrznych relacji interpersonalnych: udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego, rozstrzyganie konfliktów uczniowskich, udział, na zaproszenie, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wyrażanie opinii o pracy nauczyciela.

 

X. Harmonogram działań pedagoga

 

 1. Działania wychowawcze:

b)    dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

c)     udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci,

d)    przeprowadzanie prelekcji dla uczniów i rodziców,

e)     rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

f)     opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

g)    udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 

 1. Działania korekcyjno-wyrównawcze:

a)     organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

b)    organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

 

 1. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna:

a)     udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

b)    pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

c)     udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

d)    przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

e)     wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 

Załącznikiem do ww. wymienionych działań jest grafik działań wychowawczo-opiekuńczych i profilaktycznych dla młodzieży i rodziców, opracowywany na dany rok szkolny.

 

XI. Harmonogram działań prozdrowotnych

Klasy I-III

1.     Higiena rąk i zębów.

2.     Bezpieczeństwo na drodze jako pieszy.

3.     Higieniczne i estetyczne posiłki.

4.     Zabawy ruchowe na powietrzu.

5.     Prawidłowa postawa ciała.

6.     Organizacja odrabiania lekcji.

7.     Odpoczynek i relaks.

8.     Nauka udzielania pierwszej pomocy

 

Klasy IV–VI

1.     Higiena ciała.

2.     Choroby zakaźne.

3.     Pierwsza pomoc w niektórych urazach.

4.     Bezpieczeństwo na drodze jako rowerzysta.

5.     Produkty sprzyjające zdrowiu i szkodliwe dla zdrowia.

6.     Nikotynizm drogą do innych uzależnień.

7.     Skutki spożywania alkoholu.

8.     Rodzaje środków odurzających i trening asertywnej odmowy.

9.     Mądre korzystanie z mediów.

Załącznikiem do ww. harmonogramu jest grafik działań prozdrowotnych, opracowywany na dany rok szkolny.

 

XII. Harmonogram działań okolicznościowych

Opracowany jest na dany rok szkolny i stanowi załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły.

 

XIII.    Wartości  wychowawcze  podlegające  ocenie.

Sytuacje  pozytywne:

 

1.   Stosunek  do  pracy  w  szkole:  osiągnięcia  edukacyjne , punktualność , dobre  kontakty  z  rówieśnikami , drużyny  klasowe .

2.     Wyjątkowa  kultura  osobista .

3.   Systematyczne  dbanie  o  pracownię  lekcyjną , szatnię , otoczenie  szkoły , sprzęt  szkolny w szkole .

4.  Różnorodna , pozytywna  działalność  (samorząd  uczniowski , biblioteka  szkolna , prace  porządkowe , pomoc  koleżeńska  w  nauce , organizacja  imprez).

5.   Pozytywna  działalność  ucznia w środowisku  rodzinnym  (prace  porządkowe  opieka  nad  młodszym  rodzeństwem , zakupy , inne  działania) .

6.  Inicjatywa  i  działalność  charytatywna  uczniów  poza  szkołą  (pomoc  ludziom  starszym , chorym , samotnym ,  „ sprawnym  inaczej ” , akcje  społeczne) .

7.   Reprezentowanie  szkoły  w  konkursach , zawodach  sportowych , olimpiadach imprezach  na  rzecz  środowiska .

8.   Przeciwstawianie  się  przejawom  wulgarności  i  brutalności .

 

Sytuacje  negatywnie:

 

1.     Niewłaściwy  stosunek  do  obowiązków  szkolnych:

-       zaniedbanie  w  nauce ,

-       spóźnienia  na  zajęcia ,

-       nieusprawiedliwione  opuszczanie  zajęć  szkolnych ,

-       brak  obuwia  szkolnego ,

-       niewypełnienie  obowiązków  szkolnych  (dyżuru).

2.     Niewłaściwe  formy  zachowań:

-       niszczenie  sprzętu  szkolnego  oraz  rzecz  innych  osób , zasobów  przyrody, zaśmiecanie , pisanie  po  murach , ścianach , sprzęcie  szkolnym ,

-       agresywne  zachowanie ,

-       przemoc  fizyczna  i  psychiczna  (wobec  ludzi  i  zwierząt) ,

-       wulgarny  sposób  bycia  (słownictwo , wygląd , gesty) ,

-       arogancja ,

-       kłamstwa ,

-       kradzież ,

-       wymuszanie  pieniędzy ,

-       palenie  papierosów , picie  alkoholu ,

-       stosowanie  lub  rozprowadzanie  środków  odurzających ,

-       złe  zachowanie  podczas  imprez  klasowych , szkolnych , wycieczek ,

-       fałszowanie  podpisów  i  dokumentów .

3.     Brak  szacunku  dla  innych  osób:

-       nauczycieli ,

-       rodziców ,

-       pracowników  szkoły ,

-       rodzeństwa ,

-       kolegów  i  innych  osób .

4.     Inne  negatywne  formy  zachowań  narażające  dobre  imię  szkoły .

 

XIV. Nagrody i środki  wychowawcze

Nagrody :

 

1.  Pochwała  ustna ;

-       indywidualna ,

-       na  forum  klasy ,

-       wobec  społeczności  szkolnej ,

-       wobec  rodziców  ( opiekunów  prawnych ) .

1.     Pochwała  pisemna  :

-       list  pochwalny  do  rodziców (opiekunów ),

-       dyplom ,

-       wyróżnienie ,

2.     Nagrody  książkowe .

3.     Nagrody  rzeczowe .

 

Środki  wychowawcze:

 

1. Rozmowa  wychowawcza :

-       ucznia  z  wychowawcą ,

-       ucznia  z  pedagogiem  szkolnym ,

-       ucznia  z  Dyrektorem  Szkoły  ( upomnienie  lub  nagana  ).

2. Rozmowa  wychowawcza  z  rodzicami :

-       telefoniczna ,

-       wezwanie  rodzica  do  szkoły ,

-       rozmowa  z  pedagogiem ,

-       rozmowa  z  Dyrektorem  szkoły .

1. Obniżenie  oceny  z  zachowania :

-       o jeden  stopień ,

-       o  kilka  stopni .

2. Zabronienie  uczestnictwa  w  imprezie  klasowej , szkolnej , wycieczce .

3. Zawieszenie  prawa  do  udziału  w  zajęciach  pozalekcyjnych , do  reprezentowania szkoły  na  zewnątrz , do  korzystania  z  niektórych  form  opieki  socjalnej .

4.   Przeniesienie  ucznia  do  innej  klasy  w  swojej  szkole .

5.  Wystąpieniem  do  Kuratora  Oświaty  z  wnioskiem  o  przeniesienie  do  innej  szkoły .

6.  Wyegzekwowanie  naprawienia  popełnionej winy  lub  wyrządzonej  szkody , wykonanie  konkretnej  pracy  na  rzecz  klasy , szkoły i środowiska  w  godzinach  wolnych  od  zajęć  lekcyjnych , poniesienie  kosztów  pieniężnych.  

 W  sytuacjach  spornych  wychowawczo  do  rozstrzygnięć  spraw  dyrektor,  nauczyciele  i  pracownicy  szkoły  wykorzystują  system  monitoringu  wizyjnego  zainstalowany w szkole.

 

 

XV. Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego

 

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza pedagog szkoły podstawowej.

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.

4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

 

 

Prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety. Zależy nam na szczerych odpowiedziach. Wpłyną one na poprawę jakości naszej pracy. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci, które nam Państwo powierzają, a także w większym stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania.

Dziękujemy

 

Proszę ocenić w skali 1–6 , zakreślając odpowiednią cyfrę.

 

 

1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczego naszej szkoły?

            1          2          3          4          5          6

 

2. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) ten Program?

            1          2          3          4          5          6

 

3. Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących swojego dziecka?

            1          2          3          4          5          6

 

4.W jakim stopniu nasza szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia?

            1          2          3          4          5          6

 

5. W jakim stopniu szkoła zapobiega zagrożeniom, w tym związanych z zachowaniami agresywnymi, uzależnieniami i itp.?

            1          2          3          4          5          6

 

6. W jakim stopniu szkoła wpływa na odpowiedni stosunek dziecka do otaczającego środowiska

            1          2          3          4          5          6

 

7. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszej szkole?

            1          2          3          4          5          6

 

8. Jak ocenia Pan(i) system nagród i kar w naszej szkole?

            1          2          3          4          5          6

 

9.Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana(i) dziecka?

            1          2          3          4          5          6 6

 

10. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec swojego dziecka?

            1          2          3          4          5          6 6

 

11. Jak ocenia Pan(i) działania wychowawcze dyrektora szkoły?

            1          2          3          4          5          6

 

12. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły?

            1          2          3          4          5          6

 

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – rodzice

 

Rok szkolny: …………………….

Liczba ankietowanych ………….

 

Numer pytania

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

Średnia ocen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba ocen zbieżnych

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁABE STRONY:

MOCNE STRONY:

WNIOSKI:

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

 

Zwracamy się do Ciebie z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Twoje odpowiedzi pozwolą nam przemyśleć naszą pracę wychowawczą i poprawić ją tak, aby pobyt w szkole był dla Ciebie bardziej przyjemny. Twoje szczere odpowiedzi posłużą do takiego doskonalenia Szkolnego Programu Wychowawczego, by spełniał Twoje i nasze oczekiwania.

 

W odpowiedniej rubryce wstaw x.

Nr pytania

Treść pytania

TAK

NIE

1.

Czy zajęcia wychowawcze są Twoim zdaniem interesujące?

 

 

2.

Czy lubisz godziny wychowawcze z Twoim wychowawcą?

 

 

3.

Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać swoje problemy?

 

 

4.

Czy znasz prawa ucznia?

 

 

5.

Czy znasz swoje obowiązki?

 

 

6.

Czy wiesz jak bronić swoich praw?

 

 

7.

Czy zajęcia wychowawcze mają pozytywny wpływ na atmosferę w Twojej klasie?

 

 

8. 

Czy czujesz się otoczony opieką przez wychowawcę?

 

 

 

Znakiem x zaznacz odpowiedź, z którą się zgadzasz.

 

9.Kto najczęściej udziela Ci pomocy?

 a) wychowawca

 b) pedagog

 c) grupa rówieśnicza

10.Czy masz jakieś propozycje zmian w kontrakcie wychowawczym?

Jeżeli tak, to jakie?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

MÓJ WYCHOWAWCA

Oceń w skali 1–6.

 

11. Jaką ocenę wystawisz swojemu wychowawcy?                                                       …….

12. Jak ocenisz zajęcia wychowawcze?                                                                        …….

13. Mój wychowawca wie dobrze, co dzieje się w mojej klasie.                                                                                                                     …….

14. Próbuje zrozumieć uczniów, nawet gdy dzieje się coś złego.                                  …….

15. Bardzo dużo wie ze swojego przedmiotu.                                                               …….

16. Naucza w sposób interesujący.                                                                              …….

17. Dotrzymuje składanych obietnic.                                                                            …….

18. O wielu rzeczach pozwala nam decydować.                                                            …….

19. Sądzę, że nas lubi.                                                                                            .……

20. Gdy źle się zachowujemy, wiemy, że zostaniemy ukarani.                                        ……. 

21. Jest dostępny w szkole poza lekcjami.                                                                   …….

22. Organizuje spotkania poza lekcjami.                                                                                 

.........

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – uczniowie

Rok szkolny: ……………………………

Liczba ankietowanych: .……………….

Numer pytania

Liczba odpowiedzi TAK

%

Liczba odpowiedzi NIE

%

Brak odpowiedzi

%

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Numer pytania

Często występująca odpowiedź lub propozycja

9.

 

10.

 

Numer pytania

Średnia ocen

Oceny zbieżne

1                      2                       3                       4                        5                      6

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 SŁABE STRONY:

 MOCNE STRONY:

 WNIOSKI:

 

Założenia ogólne do programu wychowawczego

w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Pod  hasłem  „Rok Otwartej Szkoły” przebiegać będzie program działań wychowawczych podejmowanych przez Szkołę Podstawową  im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2015/2016. Dbałość o   nauczanie na wysokim poziomie, wychowanie i bezpieczeństwo  uczniów to jedne z najważniejszych zadań szkoły, dlatego w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierujemy się dobrem ucznia, poszanowaniem jego godności i indywidualności, zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, troską o jego zdrowie i właściwy fizyczny rozwój, postawę moralną i obywatelską. Nauczyciele i wychowawcy tak jak co roku wspierać będą wszechstronny rozwój dzieci, będą towarzyszyć im w osiąganiu celów i wzmacniać ich umiejętności radzenia sobie w życiu.

 

Główne cele do realizacji to:

 

 1. Dbanie o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla wszystkich uczniów otoczenie szkolne i pozaszkolne, niedopuszczenie do rozwoju wśród uczniów lęku przed otoczeniem i niepowodzeniami.

 2. Stworzenie dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi jak najlepszych warunków do integracji i rozwoju, zapewnienie właściwej opieki.

 3. Uczenie wrażliwości i wyrozumiałości do wszystkich osób niepełnosprawnych w środowisku szkolnym i lokalnym.

 4. Ochrona uczniów przed przemocą fizyczną , psychiczną i wszelkimi używkami w ramach realizowanych programów profilaktycznych i podejmowanych działań wychowawczych.

 5. Zapewnienie dzieciom właściwej opieki w świetlicy szkolnej i pielęgniarki szkolnej.

 6. Stworzenie odpowiednich warunków  oraz wspieranie rozwoju dzieci  najmłodszych,  uczenie współpracy i odpowiedzialności za  ich funkcjonowanie na terenie szkoły, dbanie o ich bezpieczeństwo, zapewnienie odpowiednich warunków i właściwej integracji ze społecznością szkolną

 7. Wdrażanie i zachęcanie do bezinteresowności, szlachetności i pomocy innym

 8. w myśl hasła „Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz"”.

 9. Propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne zachęcające do spożywania wartościowych produktów, owoców i warzyw, udział w programach edukacyjnych i konkursach.

 10. "Zdrowo bo na sportowo" - propagowanie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez działania krajoznawczo-turystyczne oraz rekreacyjno-sportowe z wykorzystaniem naturalnego środowiska oraz boisk i placów zabaw szkolnych.

 11. Stwarzanie warunków do rozwijania  zainteresowań, uzdolnień i pasji uczniów oraz  promowanie ich na forum szkoły w ramach Szkolnego Dnia Talentów oraz zachęcanie do udziału w różnorakich konkursach organizowanych w szkole i uczestnictwie w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

 12. Rozwijanie kompetencji czytelniczych, zachęcanie do czytelnictwa w ramach akcji  "Książka moich marzeń".

 13. Wdrażanie do pracy nad sobą, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i słowa oraz za własny rozwój duchowy i intelektualny oraz przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej.

 14. Kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie poczucia szacunku dla narodowej, rodzinnej tradycji i kultury.

 15. Tworzenie właściwych warunków do partnerskiej współpracy z rodzicami, poprzez stały kontakt ze szkołą/ e-dziennik/ oraz angażowanie do aktywnego udziału w organizację szkolnych imprez i uroczystości.

 16. Podnoszenie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jako placówki bezpiecznej i przyjaznej,  w której dąży się  do wszechstronnego rozwoju  osobowości wszystkich wychowanków.

 

Zadania do realizacji założeń programu wychowawczego na rok szkolny 2015/2016 opracowane zostały dla wszystkich uczniów klas 0-VI w trzech tematycznych blokach:

 1. Kim jestem – dziecko jako jednostka

 2. Ja i inni – dziecko w grupie

 3. Świat wokół mnie – dziecko w środowisku kulturalno- przyrodniczym

       W oparciu o wyżej wymienione cele, każdy wychowawca klasy układa własny plan działań wychowawczych uwzględniając specyfikę i potrzeby własnego zespołu klasowego.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.