www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

STYPENDIA NAUKOWE

 

Regulamin

przyznawania stypendium naukowego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

I.             Cel i charakter stypendium

1.    Stypendium dla najzdolniejszych uczniów stanowi formę pomocy materialnej.

2.   Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi.

3.      Stypendium ma na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w dziedzinie nauki.

 

II.           Założenia ogólne

 1. Stypendium  przyznawane jest semestralnie za osiągnięcia  w danym roku szkolnym.
 2. Wysokość stypendium wynosi 150 zł w I i 150 zł w II semestrze.
 3. Stypendium może otrzymać:

a)     uczeń kl. IV – na zakończenie II semestru

b)     uczeń kl. V-VIII – na zakończenie I i II semestru.

 

III.         Zasady przyznawania stypendium

Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe:

 1. Na zakończenie semestru w danym roku szkolnym uzyskał  średnią ocen  5,0 i większą /wśród ocen z poszczególnych przedmiotów nie może być oceny dostatecznej/  oraz  bardzo  dobrą   lub  wzorową ocenę z  zachowania.
 2. Jest laureatem konkursów przedmiotowych lub olimpiad na szczeblu  wojewódzkim i posiada bardzo dobre  lub  wzorowe  zachowanie/ nie  musi  mieć średniej jak punkcie 1/
 3. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych imprezach.
 4. Prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną.

 

IV.          Tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek pisemny o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy.
 2. Wniosek składany jest na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej kończącym dany semestr.
 3. Decyzję w sprawie przyznawania stypendium  podejmuje dyrektor szkoły.

 

V.            Tryb cofnięcia przyznanego stypendium.

1.  Decyzje o cofnięciu przyznanego stypendium naukowego podejmuje dyrektor szkoły w następujących przypadkach:

a)    osiągnięcia przez ucznia słabych wyników w nauce na koniec danego semestru,

b)    rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,

c)     nagannej postawy moralno-etycznej ucznia.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu  w dnia 18.06.2018 r.

 

Lista uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy  otrzymali  stypendium  naukowe na zakończenie  I semestru roku szkolnego 2019/2020

 

 1.  Bełz Kacper
 2.  Gmiterek Antoni
 3.  Lasota Wiktoria
 4.  Mazurek Hubert
 5.  Michna Joanna
 6.  Szularz Aleksandra
 7.  Urbańczyk Julita
 8.  Gaczoł Kordian
 9.  Karaś Antonina
 10.  Kogut Martyna
 11.  Mulak Bartosz
 12.  Stankiewicz Aleksandra
 13.  Żołądek Aleksandra

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.