www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica szkolna prowadzona jest dla uczniów klas 0-VIII, dojeżdżających do szkoły autobusem i busami  i tych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) – na wniosek rodziców.
 2. Uczeń zarówno dojeżdżający / zgłoszony/ ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej od chwili zakończenia zajęć dydaktycznych  do chwili odwozu/odbioru przez osobę upoważnioną.
 3. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają KARTĘ ZGŁOSZENIA, potwierdzającą aktualne zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów) – Karta zgłoszenia i wymóg pracy zawodowej rodziców/prawnych opiekunów nie dotyczy uczniów dojeżdżających autobusem.
 4. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu  dziecka do świetlicy na dany rok szkolny.
 5. Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie zapisani do świetlicy w przypadkach:
 • nieuczęszczania na lekcje religii – zgodnie z wykazami przygotowanymi przez wychowawców klas
 • zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć
 • oczekiwania na zajęcia lekcyjne lub odwóz
 • uzasadnionych przyczyn losowych po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy
 1. Z zasobów świetlicy może skorzystać każdy uczeń naszej szkoły pod warunkiem dostosowania się do regulaminu świetlicy.
 2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w czerwcu roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który dokonuje się zapisów, a kończą się 10 września.
 3. Dziecko zostaje wypisane ze świetlicy na pisemny wniosek złożony przez rodziców / opiekunów prawnych.
 4. Dziecko które nie ukończyło 7 roku życia może zostać odebrane ze świetlicy jedynie przez rodzica / opiekuna prawnego lub inną pełnoletnią osobę pisemnie przez rodzica upoważnioną.
 5. Dzieci powyżej lat 7 mogą zostać zwolnieni z zajęć świetlicowych w danym dniu i godzinie przez rodziców w formie pisemnej.
 6. Rodzic nie może telefonicznie polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 7. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców powinni przebywać w świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w karcie zgłoszeniowej. W innych przypadkach rodzice każdorazowo powinni na piśmie informować wychowawcę o zaistniałych zmianach.
 8. Uczeń zgłoszony i dojeżdżający ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy po zakończeniu zajęć dydaktycznych lub pozalekcyjnego kółka zainteresowań.
 9. Uczeń zgłoszony i dojeżdżający, który zapisał się na zajęcia pozalekcyjne, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wychowawcę świetlicy (podobnież w przypadku rezygnacji z tych zajęć).
 10. Każde przyjście i wyjście ze świetlicy uczeń zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać wychowawcy świetlicy.
 11. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania regulaminu, dostosowywania się do poleceń wychowawcy świetlicy oraz kulturalnego zachowania.
 12. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do dbania o ład i porządek w czasie i po zakończeniu zajęć świetlicowych (zostawiać plecak i odzież w miejscu wyznaczonym, zasoby z których korzysta odkładać na miejsce).
 13. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do poszanowania mienia świetlicowego. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia, rodzice / opiekunowie ponoszą koszty naprawy.
 14. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani zgłaszać natychmiastowo wszelkie wypadki oraz przypadki złego samopoczucia.
 15. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest otoczyć opieką uczniów przebywających w świetlicy oraz doraźnie omawiać treści związane z bezpieczeństwem i wychowaniem komunikacyjnym.
 16. Wychowawca świetlicy ocenia zachowanie uczniów przebywających w świetlicy według kryteriów ocen z zachowania przyjętych w naszej szkole i odnotowuje je w dzienniku elektronicznym w formie opisu oraz adekwatnej punktacji dodatniej lub ujemnej.
 17. Wychowawca świetlicy ma prawo (po uprzednim powiadomieniu rodziców), skreślić zgłoszonego ucznia z listy wychowanków, jeśli uczeń notorycznie nie przestrzega regulaminu oraz zasad panujących w świetlicy.
 18. Czas pracy świetlicy szkolnej jest uzależniony od organizacji czasu pracy szkoły. Wychowawca jest zobowiązany uprzednio powiadomić uczniów i rodziców o zaistniałych zmianach organizacyjnych w danym dniu.

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.