www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica szkolna prowadzona jest dla uczniów klas 0-VIII, dojeżdżających do szkoły autobusem i busami  i tych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) – na wniosek rodziców.
 2. Uczeń zarówno dojeżdżający / zgłoszony/ ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej od chwili zakończenia zajęć dydaktycznych  do chwili odwozu/odbioru przez osobę upoważnioną.
 3. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają KARTĘ ZGŁOSZENIA, potwierdzającą aktualne zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów) – Karta zgłoszenia i wymóg pracy zawodowej rodziców/prawnych opiekunów nie dotyczy uczniów dojeżdżających autobusem.
 4. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu  dziecka do świetlicy na dany rok szkolny.
 5. Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie zapisani do świetlicy w przypadkach:
 • nieuczęszczania na lekcje religii – zgodnie z wykazami przygotowanymi przez wychowawców klas
 • zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć
 • oczekiwania na zajęcia lekcyjne lub odwóz
 • uzasadnionych przyczyn losowych po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy
 1. Z zasobów świetlicy może skorzystać każdy uczeń naszej szkoły pod warunkiem dostosowania się do regulaminu świetlicy.
 2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w czerwcu roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który dokonuje się zapisów, a kończą się 10 września.
 3. Dziecko zostaje wypisane ze świetlicy na pisemny wniosek złożony przez rodziców / opiekunów prawnych.
 4. Dziecko które nie ukończyło 7 roku życia może zostać odebrane ze świetlicy jedynie przez rodzica / opiekuna prawnego lub inną pełnoletnią osobę pisemnie przez rodzica upoważnioną.
 5. Dzieci powyżej lat 7 mogą zostać zwolnieni z zajęć świetlicowych w danym dniu i godzinie przez rodziców w formie pisemnej.
 6. Rodzic nie może telefonicznie polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 7. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców powinni przebywać w świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w karcie zgłoszeniowej. W innych przypadkach rodzice każdorazowo powinni na piśmie informować wychowawcę o zaistniałych zmianach.
 8. Uczeń zgłoszony i dojeżdżający ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy po zakończeniu zajęć dydaktycznych lub pozalekcyjnego kółka zainteresowań.
 9. Uczeń zgłoszony i dojeżdżający, który zapisał się na zajęcia pozalekcyjne, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wychowawcę świetlicy (podobnież w przypadku rezygnacji z tych zajęć).
 10. Każde przyjście i wyjście ze świetlicy uczeń zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać wychowawcy świetlicy.
 11. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania regulaminu, dostosowywania się do poleceń wychowawcy świetlicy oraz kulturalnego zachowania.
 12. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do dbania o ład i porządek w czasie i po zakończeniu zajęć świetlicowych (zostawiać plecak i odzież w miejscu wyznaczonym, zasoby z których korzysta odkładać na miejsce).
 13. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do poszanowania mienia świetlicowego. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia, rodzice / opiekunowie ponoszą koszty naprawy.
 14. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani zgłaszać natychmiastowo wszelkie wypadki oraz przypadki złego samopoczucia.
 15. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest otoczyć opieką uczniów przebywających w świetlicy oraz doraźnie omawiać treści związane z bezpieczeństwem i wychowaniem komunikacyjnym.
 16. Wychowawca świetlicy ocenia zachowanie uczniów przebywających w świetlicy według kryteriów ocen z zachowania przyjętych w naszej szkole i odnotowuje je w dzienniku elektronicznym w formie opisu oraz adekwatnej punktacji dodatniej lub ujemnej.
 17. Wychowawca świetlicy ma prawo (po uprzednim powiadomieniu rodziców), skreślić zgłoszonego ucznia z listy wychowanków, jeśli uczeń notorycznie nie przestrzega regulaminu oraz zasad panujących w świetlicy.
 18. Czas pracy świetlicy szkolnej jest uzależniony od organizacji czasu pracy szkoły. Wychowawca jest zobowiązany uprzednio powiadomić uczniów i rodziców o zaistniałych zmianach organizacyjnych w danym dniu.

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.