www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

                 Przewodniczący:      Natalia Gałka

                 Zastępcy:                  Patrycja Gałka
                                                    Karina Stupak

                 Sekretarz:                 Gabriela Gruca

         

 

         


 

 

 

        Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

 

§1

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

§2

Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim.

§3

Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.

§4

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Rozdziale III punkt 3.2.4. Statutu Szkoły.

ORGANY SU I ICH KOMPETENCJE

§5

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Samorząd Klasowy w składzie:

 

a) Przewodniczący Klasy,

b) Zastępca Przewodniczącego,

c) Skarbnik,

d) Sekretarz.

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z Samorządów Klasowych IV-VI.

 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 

a) Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

b) Zastępca Przewodniczącego Szkoły,

c) Skarbnik,

d) Sekretarz,

e) Przewodniczący Sekcji, które proponowane są przez Radę SU.

 

4.Trybunał Koleżeński w skład którego wchodzą wybrani przedstawiciele z klas IV-VI/ minimum 10 uczniów/.

§6

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1. Samorządu Klasowego:

 a) reprezentuje klasę na zewnątrz,

     b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

    c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

  d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

2. Rady Samorządu Uczniowskiego:

a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,

b) podejmuje uchwały w zakresie kompetencji SU,

c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

d) opiniuje wybór opiekuna SU.

 

3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

a)   kieruje pracą SU

b)  dokonuje wyboru opiekuna SU,

c)  czuwa nad terminową realizacją planu pracy ,

d)  pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

e)   rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

f)    występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego w ramach swoich kompetencji,

g)  może wydawać gazetkę szkolną

4.Trybunału Koleżeńskiego:

a)   rozstrzyganie sporów miedzy uczniami,

b)  zapobieganie konfliktom miedzy nauczycielami i uczniami, w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go opiekunowi SU oraz Dyrektorowi Szkoły.

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ SU

§7

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

§8

Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

§9

Przedstawiciele poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

§10

Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają przedstawiciele Rady SU.

§11

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

a) uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania,

b) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

§12

 

TRYB WYBORU ZARZĄDU SU

 

1.   W wyborach biorą udział wszyscy członkowie Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.   Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

3.   Rada SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji.

4.   W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 5 uczniów.

5.   Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

6.   Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

7.   Do dnia 15 maja klasy zgłaszają maksymalnie po 3 kandydatów do Zarządu z krótką charakterystyką.

8.   Od dnia 25 maja trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły.

9.   Wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 10 czerwca każdego roku szkolnego.

10.   Nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

§13

Członkowie Rady SU, Zarządu SU, Trybunału Koleżeńskiego mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji z powodu nie wywiązywania się ze swoich obowiązków na wniosek pozostałych członków Rady SU, opiekuna SU, wychowawców lub Dyrektora Szkoły.

§14

Odwołanie w/w członków musi odbyć się na posiedzeniu SU w obecności odwoływanych przedstawicieli po wcześniejszym sformułowaniu i przedyskutowaniu zarzutów przez członków Rady.

§15

Odwoływanie odbywa się na drodze tajnego głosowania członków SU.

§16

Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

§17

Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.

§18

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

§19

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

§20

Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.

§21

Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał- Przewodniczący SU.

§22

Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

§23

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

 §24

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24 opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

§25

W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

 

GROMADZENIE I GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI.

§26

Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.

§27

Dysponentem funduszów jest Rada SU, nad ich prawidłowym dysponowaniem czuwa opiekun SU.

§28

Fundusze Samorządu mogą być tworzone z:

a)       kwot uzyskanych za wykonywana przez uczniów pracę,

b)      organizowanych przez samorząd imprez dochodowych,

c)       zbiórki surowców wtórnych,

d)       środków przekazanych przez Komitet Rodzicielski, zakład opiekuńczy lub inne organizacje i instytucje.

§29

Wszystkie przychody i rozchody SA dokładnie odnotowywane przez skarbnika SU w dokumentacji finansowej SU.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

§31

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego Szkoły.

§32

Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

§33

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§34

Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

 

Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu 05.09.2002 r.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY
PRZEWODNICZĄCY SU

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2021  SP Narol. All rights reserved.