www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

FUNDUSZ SOCJALNY

 

 

 

Regulamin 

Zakładowego  Funduszu  Świadczeń Socjalnych

  w  Szkole  Podstawowej w  Narolu

 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU 

 

     1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na podstawie:

a) art. 8. ust. 2. ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późniejszymi zmianami),

d) ustawy z 26 stycznia 1982 r. –Karta nauczyciela (Dz.U. 1997 Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami),

e) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 134 poz. 876),

f) innych podstaw prawnych i zasad powszechnie obowiązujących w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

    2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu.

     2a. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy ( stanowiący załącznik 1 do regulaminu), a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia i pozostałe załączniki, będące częścią składową regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

       3. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego wg obowiązujących przepisów. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

       4. Zwiększa się odpis dla emerytów i rencistów , inwalidów I i II grupy nie będących nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy.

        5. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

·        wpływy z opłat osób i instytucji  korzystających z działalności socjalnej,

·        darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

·        przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności  socjalnej Szkoły,

·        inne środki określone w przepisach.

      6. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ocenianych łącznie osoby uprawnianej do korzystania z Funduszu. Pomoc na cele mieszkaniowe zależy także od sytuacji mieszkaniowej ubiegającego się i jego rodziny.

    6a.  Podstawą przyznania osobie uprawnionej ulgowej usługi lub świadczenia finansowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest pisemny wniosek (wzór w załączniku 3), złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach, zawierający oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

     6b.  Osoba składająca wniosek jest zobowiązana wiarygodnie go uzasadnić, podając rzetelnie wyliczony dochód. Dochodem przyjmowanym do ustalonej sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o ulgowe usługi i świadczenia finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wszelkie dochody pochodzące ze wszystkich źródeł uzyskiwane przez osoby spokrewnione i nie spokrewnione wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, a gdy są one właścicielami gruntów – także dochody opodatkowane podatkiem rolnym ( z 1ha przeliczeniowego ), pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów.

       6c.  Podstawą przyznania pożyczki mieszkaniowej jest pisemny wniosek, złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach.

      7. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.

     7a.  Świadczenia socjalne nie są świadczeniami należnymi. Załatwione odmownie wnioski nie wymagają uzasadnienia.

      8. Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi opracowuje w terminie do 31 marca każdego roku roczny plan rzeczowo-finansowy.

     8a.  Maksymalny koszt wszystkich usług i świadczeń dofinansowywanych z Funduszu i maksymalną wysokość pożyczki mieszkaniowej ustala corocznie Dyrektor Szkoły po zakończeniu uzgodnień z reprezentacją zakładowych organizacji związkowych.

    8b.  Podstawę do obliczenia wysokości dopłat finansowanych z Funduszu stanowi najniższe wynagrodzenie dla celów socjalnych obowiązujące w Szkole, zwane dalej „najniższym wynagrodzeniem”, ustalane corocznie przez Dyrektora Szkoły po zakończeniu uzgodnień z reprezentacją zakładowych organizacji związkowych.

   8c.  Dofinansowanie wypoczynku realizuje się według tabel dopłat, ustalanych corocznie, po uzgodnieniach z zakładową organizacją związkową.

     9. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

   9a.  Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

    10. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły, podejmując decyzje o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat. Decyzję swoją uzgadnia jak w p. 8. Dyrektor Szkoły może zlecić służbom socjalnym lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami mniejszego Regulaminu.

    11. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenia Regulaminu.

       12. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:

·        dane personalne wnioskodawcy,

·        wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,

·        wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.

Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji o nie przyznaniu świadczenia.

Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii jak w p. 8.  podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.

     13. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

 

         Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:

 

      1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nie określony oraz mianowania.

      2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych

     3. Emeryci i renciści – byli pracownicy niepedagogiczni szkoły, objęci opieką socjalną szkoły

    4. Członkowie rodzin pracowników oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z Funduszu, czyli:

    - pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 lat życia),

   - osoby wymienione wyżej niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności – bez względu na wiek,

      - współmałżonkowie – w tym i konkubenci – jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą wspólnie z nią gospodarstwo domowe,

    5. Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz po zmarłych emerytach i rencistach, jeżeli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym.

       6. Emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek wskazanych przez organ prowadzący.

III. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI  SOCJALNEJ

 

       1. Środki Funduszu będą wydatkowane zgodnie z opracowanym corocznie preliminarzem

     2.  Ww. środki w danym roku przeznacza się w 90% na działalność socjalną i w 10% na działalność mieszkaniową.

   3.Regulamin oraz szczegółowy  sposób  przyznawania pomocy  mieszkaniowej określa  Regulamin  Przyznawania  Pożyczek  Mieszkaniowych opracowywany przez Komisje  Mieszkaniowa  działającą  przy MGZEAS w  Narolu.

      3.  Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na:

                   1. wypłaty świadczenia urlopowego,

                   2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

                   3. dofinansowanie wypoczynku pracowników, zorganizowanego

                          wypoczynku uprawnionych;

                   4. pomoc rzeczową,

                   5. zapomogi pieniężne bezzwrotne,

                   6. działalność sportowo – rekreacyjną organizowaną w postaci
                      różnych ogólnodostępnych form rekreacji  ruchowej lub dotacji

                      do zakupu  biletów na imprezy rekreacyjne i sportowe,

             7. działalność kulturowo – oświatową organizowaną w postaci

                imprez kulturalnych i oświatowych lub dotacji do zakupu biletów na te imprezy,

             8. imprezę choinkową dla dzieci do ukończenia 16 roku życia

              połączoną z poczęstunkiem i zakupem paczek okolicznościowych

                o wartości określonej w dalszych postanowieniach regulaminu.

             9. pożyczki na cele mieszkaniowe,

           10. dopłaty do wycieczek turystycznych organizowanych przez

                 zakład pracy

      4. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu, do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

    5. Podstawą przyznania finansowej pomocy socjalnej jest wniosek osoby uprawnionej, poparty jego oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu przypadającego na jedna osobę w rodzinie w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość świadczenia wypłacana będzie zgodnie z Tabelą dopłat z Funduszu Socjalnego

    6. Nowozatrudniony pracownik może ubiegać się o drobne ulgi i świadczenia finansowane z Funduszu od dnia zatrudnienia, natomiast o świadczenia o wyższej wartości w szczególności o pożyczki mieszkaniowe po przepracowaniu 12 miesięcy lub uzyskaniu umowy na czas nieokreślony.

   7. Osoba uprawniona może mieć przyznaną dopłatę do różnych form wypoczynku 1 raz w roku. Jako formę wypoczynku połączoną z rehabilitacją zalicza się również pobyt w sanatorium. Wysokości dofinansowania zgodnie z tabelą odpłatności ustala się corocznie.

    8. Wypoczynek dzieci i młodzieży może być sfinansowany dla danego dziecka w wieku od 3 lat do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia tylko 1 raz w roku , pod warunkiem, że w/w nie pracuje.

     9. Przelanie środków z Funduszu na konto organizatora wypoczynku nastąpi tylko wtedy, gdy pracownik uiści należną kwotę zgodnie z tabelą odpłatności na rzecz Funduszu.

   10. Dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych /długotrwała ciężka choroba, klęska żywiołowa/ , może zostać przyznana pomoc rzeczowa lub zapomoga pieniężna.

   11. W przypadku zakupu biletów na imprezy o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym itp. pracownik uiszcza % ceny biletu zgodnie z tabelą dopłat (dopuszcza się sfinansowanie zakupu w wysokości 100% ceny biletu ).

   12. Pracownik, który zadeklarował swoje uczestnictwo w organizowanej imprezie, wycieczce i na poczet organizatorów wpłacił określoną kwotę pieniężną, a następnie nie skorzystał z imprezy nie otrzyma zwrotu wpłaconej sumy.

IV. OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU

     1.  Osoba, która otrzymała z Funduszu dopłatę, pomoc socjalną, pomoc na cele mieszkaniowe, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu kwoty dopłaty wraz z odsetkami w przypadku:

     a)  złożenia przez osobę korzystającą ze środków Funduszu nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów, ich sfałszowania lub innego sposobu wprowadzania Szkoły w błąd,

    b)  gdy został rozwiązany lub wygasł stosunek pracy z inicjatywy pracownika lub bez wypowiedzenia z winy pracownika,

       c)  gdy wykorzystano otrzymane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem,

       d)  gdy nie dotrzymano warunków umowy pożyczki na cele mieszkaniowe.

V. PREFERENCJE PRZY KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU

    Przyznając świadczenia, usługi, dopłaty i pomoc z Funduszu należy uwzględnić w pierwszej kolejności następujące osoby:

a)  przewlekle chore, upośledzone, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,

b)  samotnie wychowujące dzieci,

c)  posiadające rodziny wielodzietne,

d)  mające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, a także wychowujące dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,

e)  osoby zaawansowane wiekowo.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna

2.  Wnioski o dofinansowanie ( sfinansowanie ) wypoczynku należy składać do 01 czerwca. Wnioski i podania złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków i  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.  Wnioski o pozostałe świadczenia finansowane z Funduszu i o pożyczki mieszkaniowe można składać przez cały rok.

4.  Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu  są załączniki:

·        roczny plan rzeczowo-finansowy (załącznik 1)

·        tabele dopłat do różnych usług socjalnych ( załącznik 2),

·        wniosek o zapomogę ( załącznik  3)

·       wniosek o przyznanie  dopłaty do wypoczynku krajowego organizowanego we własnym zakresie  ( załącznik 4)

·        wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie ( załącznik 5)

·        oświadczenie ( załącznik 6)

5.  Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym.

6.  Zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić na piśmie w trybie przyjętym dla jego ustalenia.

7.  W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

8.  W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

9.  Traci moc Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 11.04.2002r.

10.       Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora Szkoły w i przedstawicieli związków zawodowych.

 


 

Załączniki do regulaminu ZFŚS nr:

 

 1. Plan rzeczowo-finansowy,

 2. Tabela dopłat z funduszu socjalnego,

 3. Wniosek o zapomogę,

 4. Wniosek o przyznanie dopłaty do krajowego wypoczynku organizowanego

       we własnym zakresie,

 5. Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku

       organizowanego we własnym zakresie

 6. Oświadczenie o wyskości dochodów

 

   dostepne są w sekretariacie szkoły.

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.