www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

 

 

Uchwała nr 207/XXVII/2006

Rady Miejskiej w Narolu

z dnia 9 marca 2006 r.

 

 

        w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol w roku 2006”.

 

        Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w oparciu o art. 30 ust.6, art.49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2004 r. Nr 179, poz. 1845), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Narolu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

      Ustala się „Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol w roku 2006” w brzmieniu:

 

"REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI w GMINIE NAROL"

 

    określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol w roku 2006 .

 

Podstawa prawna:

 

    Art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.),

    Art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm.),

   Art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 179, poz.1845),

    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

    Regulamin określa zasady wynagradzania nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, a także innych składników wynagradzania.

Regulamin określa również wysokość i zasady przyznawania świadczeń socjalnych w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

 

§2

 

    Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do pracowników podlegających ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami/ zwanych dalej nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Narol.

 

§3

 

    Regulamin jest zgodny z ustawą Karta Nauczyciela, o której mowa w § 2 zwaną dalej w skrócie KN oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania dodatku za warunki pracy, oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat /Dz. U. Nr 22 poz.181/ zwanym dalej "rozporządzeniem".

   Postanowienia regulaminu uzgadniane są z organizacjami związkowymi nauczycieli działającymi na terenie gminy.

    Ilekroć mowa w regulaminie o:

nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, a także nauczycieli zatrudnionych w bibliotekach i świetlicach szkolnych,

szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół,

uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.

                       

Rozdział II

 

Zasady wynagradzania nauczycieli

 

§4

 

   Wynagrodzenie nauczyciela składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, płatne jest z „góry", za warunki pracy, godziny ponadwymiarowe i doraźne, zastępstwa, wypłacone jest „z dołu" jeden raz w miesiącu.

     Dodatek z tytułu uzyskanego wcześniej stopnia specjalizacji zawodowej nauczyciel otrzymuje wraz z wynagrodzeniem miesięcznie na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie znowelizowanej KN do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

    Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczyciel otrzymuje po nabyciu do nich prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5

 

      Wynagrodzenie dla nauczyciela, kierownika filii oraz zastępcy dyrektora ustala dyrektor, a dla dyrektora- burmistrz.

Wynagrodzenia dla nauczyciela oddziału przedszkolnego ustala dyrektor szkoły podstawowej.

 

§6

 

   Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji, wymiaru zajęć, okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadań, powierzonego stanowiska, trudnych, uciążliwych lub szkodliwych warunków pracy.

   Wysokość świadczeń określonych w § 4 ust. 3 regulowana jest przepisami prawa:

-   nagrody jubileuszowe - art. 47 KN,

-  wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników państwowej strefy budżetowej / Dz. U. Nr 160 poz.1080 z późniejszymi zmianami/,

-   zasiłek na zagospodarowanie - art. 61 ust. 1 KN,

-   odprawa z tytułu rozwiązywania stosunku pracy art. 20 ust. 2 KN,

-  odprawa z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę art. 28, art. 70, art. 87 KN.

           

§7

 

     Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole.

Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne nieobecności, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i 2 odbywa się 1-go każdego miesiąca, jeżeli ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacone jest w dniu poprzednim.

      Składniki określone w § 4 ust. 3 wypłacone są w dniu wypłacania wynagrodzenia.

     Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Narolu godzinach od 900 do 1500 lub przelewem na wskazane przez nauczyciela konto.

           

Rozdział III

Zasady przyznawania dodatków

 

Dodatek motywacyjny

 

§8

 

     1.  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

-     uzyskanie       przez   uczniów, z uwzględnieniem    ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

-    umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

-    pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

-  jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

  systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

  podnoszenie umiejętności zawodowych,

  wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

  dbałość o estetykę    i sprawność powierzonych pomieszczeń pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

  prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

  rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

  przestrzeganie dyscypliny pracy,

  posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;

-     zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt. 2 i 3 KN, a w szczególności:

  udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych  oraz wycieczek,

  opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

  prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

nieodpłatne indywidualne prace z uczniem w czasie wolnym.

   2.  Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:

prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,

wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

 

§9

 

          Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora nie wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach: bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym.

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

       Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w §8, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy Narol w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły.

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

        Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie 5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia.

Przyznanie dodatku motywacyjnego następuje w formie pisemnej.

 

II. Dodatek funkcyjny

 

§10

 

         Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono:

- stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, a także inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

- wychowawstwo klasy,

- funkcje doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

- funkcje opiekuna stażu,

- obowiązki kierownicze w zastępstwie.

       Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się wg tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły ustala burmistrz, dla pozostałych nauczycieli dyrektor.

Dodatek funkcyjny przyznawany jest w formie pisemnej i określa on procent wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.

 

§ 11

 

        Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

- organizację pracy, poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność,

-  podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły,

-  jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej,

-  liczbę uczniów,

-  ilość oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,

-  liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi,

-  ilość i jakość administrowanych budynków,

- prawidłowość realizacji budżetu szkoły i przestrzegania dyscypliny finansowej,

-  działalność na rzecz poprawy bazy materialnej,

- współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi,

- współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającymi na celu wspomaganie działalności zadań statutowych szkoły,

-  terminowość i rzetelność wykonywania zadań.

           

§12

 

         Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Dodatki funkcyjne     nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia powierzonej funkcji, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

 

§ 13

 

       Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje opiekuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w załączonej tabeli.

§14

 

        Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w tabeli.

 

§ 15

 

          Nauczycielom pełniącym funkcje konsultanta, doradcy metodycznego przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w tabeli.

 

III. Dodatek za wysługę lat

 

§16

 

        Wysokość i zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat reguluje art.33 ust. 1 KN i § 7 rozporządzenia.

 

§17

 

       Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeśli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

Dodatek za wysługę przysługuje za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 

IV. Dodatek za warunki pracy

 

§ 18

      Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje:

dodatek za warunki pracy z tytułu trudnych warunków, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w tych warunkach, w następującej wysokości:

za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 15%,

za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych, oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 10%,

stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

2. dodatek za uciążliwe warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach uciążliwych w następującej wysokości:

za prowadzenie zajęć, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – 5%,

za prowadzenie zajęć, o których mowa w §9 ust. 2 – 5%,

    stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 19

 

           Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.

Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych lub uciążliwych.

 

§ 20

 

        W przypadku zbiegu prawa do dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden, korzystniejszy dodatek.

 

V. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 21

 

      Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 KN.

Dyrektor może realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo.

     Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 4 a KN, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem doraźnych zastępstw.

Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

 

§ 22

 

      Wynagrodzenie za     jedną   godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1.

     Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust 4a KN wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2 ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

    Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

§ 23

 

    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie zorganizował zajęć z powodu:

przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

    Godziny ponad wymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym zwłaszcza w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

 

VI. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 24

 

   W budżecie gminy Narol tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:

80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej „nagrodami burmistrza gminy”.

 

§ 25

 

    Wysokość nagrody burmistrza gminy, ustala się w wysokości co najmniej 100% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, z uwzględnieniem § 26 ust. 2 i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

      Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, z uwzględnieniem § 26 ust. 1 i nie może być wyższa od nagrody burmistrza gminy.

 

§ 26

 

      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

      Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej.

   Nagroda burmistrza gminy może być przyznana nauczycielom i dyrektorom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej.

    Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody nauczycielom i dyrektorom:

   1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, a w szczególności potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowanie autorskich programów i publikacji,

osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym (miejskim),

posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

przygotowanie i wzorowa realizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych,

prawidłowa organizacja i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

posiadanie osiągnięć w pracy pozalekcyjnej,

sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

osiąganie dobrych wyników w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

posiadanie publikacji z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

   2) w zakresie pracy opiekuńczej:

zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

organizacja współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczną-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

organizacja udziału rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwijanie formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

   3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegające na:

udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie nauczyciela,

promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach,

   4)  w zakresie innej działalności statutowej szkoły (dotyczące w szczególności dyrektorów szkół):

troszczenie się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

angażowanie się w remonty i inwestycje organizowane w szkole,

zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

prawidłowa realizacja budżetu szkoły (planu finansowego),

dobra współpraca z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szkoły,

prowadzenie lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,

prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego,

wzorowe kierowanie szkołą,

prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 27

 

       1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza gminy może wystąpić:

 

1) dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły,

b) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,

2) dla dyrektora szkoły:

a) burmistrz,

b) rada pedagogiczna,

c) zakładowa organizacja związkowa.

 

        2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) zakładowa organizacja związkowa.

          3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać dane kandydata do nagrody:

1) imię i nazwisko,

2) informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,

3) staż pracy pedagogicznej,

4) nazwę szkoły,

5) zajmowane stanowisko,

6) ocenę pracy pedagogicznej i datę jej otrzymania,

7) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.

         4. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat, lub od ostatniej nagrody danego szczebla, jeśli nagroda ta była przyznana w okresie krótszym niż 3 lata.

          5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 należy składać do 15 września odpowiednio:

o nagrodę burmistrza do Urzędu Miasta i Gminy Narol,

o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

         6. Wnioski, o których mowa w ust 3 nie dotyczą dyrektora i burmistrza, którzy z własnej inicjatywy przyznają swoje nagrody.

 

§ 28

           Nagrody nauczycielom przyznają:

ze środków, o których mowa w § 26 ust. 1 – dyrektor szkoły,

ze środków, o których mowa w § 26 ust. 2 – burmistrz,

na podstawie kryteriów określonych w § 26 ust. 4.

Nagrody przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

Rozdział IV

 

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

§ 29

 

    1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na terenie Gminy Narol i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

     2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

przy jednej osobie w rodzinie - 6 %,

przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %,

przy trzech osobach w rodzinie - 10%,

przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12 %

najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy.

     3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela, oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

   4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

   5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

   6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadzący.

     7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

   8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

korzystania z urlopu wychowawczego przysługującego według odrębnych przepisów.

 

§ 30

          Dodatek wiejski przysługuje nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Narol, zgodnie z art

 

Tabela

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Narol.

 

Lp.

Stanowisko kierownicze, funkcja

Miesięczna wysokość dodatku ustalona wg stawki  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty wyrażona w %

 1.

Przedszkole:

a) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie,

b) dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie.

 

 

 

10% do 20%

 

 

 

 

 20% do 30%

 

 

 2.

Szkoły wszystkich typów:

 

 

 

 

 

 

a) dyrektor

szkoły

liczącej

do

6

    20% do 40%

 

oddziałów,

 

 

 

 

 

 

 

 

b) dyrektor szkoły liczącej od 7 do 14

    35% do 60%

 

oddziałów,

 

 

 

 

 

 

c) dyrektor szkoły liczącej 15 i więcej

 

 

 

oddziałów,

 

 

 

 

 

    50% do 70%

 

d) wicedyrektor szkoły,

 

 

 

 

    20% do 50%

 

e) kierownik filii.

 

 

 

 

    10% do 20%

 

 3.

Funkcja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nauczyciel konsultant i doradca

    10%do 20%

 

 

metodyczny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) opiekun stażu,

 

 

 

 

     3%

 

 

c)wychowawca klasy:

 

 

 

 

 

     

 

             

 

 

       do 15 uczniów

 

 

 

 

     4%

 

 

16 i więcej uczniów

 

 

 

     5%

 

 

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.

 

§ 3

 

     Traci moc Uchwała nr 140/XVIII/2005 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 23 marca
2005 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol w roku 2005”

 

§ 4

 

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                                                                  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Narolu

 

mgr Janusz Cząstkiewicz

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.