www.spnarol.pl

 
 

NIECH ŻYJE WOLNA I NIEPODLEGŁA POLSKA     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

LOGOPEDA

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

KONTAKT

LINKI

ARCHIWUM NEWSÓW

 

 

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

 

Być dobrym jak chleb dla wszystkich”

/Brat Albert/

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu
na lata 2017-2022

Spis treści:

 

I. Wprowadzenie

II. Założenia programowe

III. Obowiązujące akty prawne

IV. Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki

V. Wizja i misja szkoły

VI. Sylwetka absolwenta szkoły

VII Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

VIII Zadania wychowawczo-profilaktyczne i formy realizacji

IX. Ewaluacja

X. Ustalenia końcowe

I. WPROWADZENIE

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie

 i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego

 i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym

 i profilaktycznym.

 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

1.     Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.

 

2.     Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm.

 

3.     Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

 

4.     Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą

i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 

·         Ustawa  Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 11 stycznia2017 r. poz. 59)- art.26 ust.1 pkt 1i 2.

 

·         Ustawa z dn. 22 czerwca 2017r.  Karta Nauczyciela.( DZ.U z 2017r. poz. 1189)

 

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.

 

·         Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. Nr 67,poz.1117)

 

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).

 

·         Ustawa z dnia 25 marca 2016r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz.487)

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

 

·         Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 poz. 957).

 

·         Ustawa z dnia 23 marca2017 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 773).

 

·         Ustawa z dnia 3.10.2017 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2017 r.)

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.,  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2017 , poz. 356).

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.z 2017r. poz. 1652).

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.9DZ.U. 2015 poz. 1249)

 

·         Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).

 

·         Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 

 

1.     obowiązujące akty prawne;

 

2.     dotychczasowe doświadczenia szkoły;

 

3.     zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych     problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;

 

4.     przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

 

5.     przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

 

 

IV. NAJWAŻNIEJSZE  CELE WYCHOWANIA  I  PROFILAKTYKI

 

 

1.     Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

 

2.     Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

 

3.     Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

 

4.     Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

 

5.     Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

 

V.  MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

„Być dobrym jak chleb dla wszystkich” – taka jest myśl przewodnia Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

Pragniemy poprzez działalność edukacyjną szkoły uświadomić naszym uczniom, by podążali  w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Naszą pracą  chcemy pokazać, jak żyć wspólnie z innymi ludźmi i „być dla drugich”. Realizując ten program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi ogólnemu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.

Szczegółowe cele  będą realizowane w czasie zajęć zintegrowanych w nauczaniu początkowym, w ramach nauczania różnych przedmiotów w następnym etapie kształcenia oraz w postaci odrębnych zajęć. Umożliwią one integrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia.

W myśl naszego hasła „Nie wystarczy zdobywać wiedzę, trzeba jeszcze z niej korzystać/Cyceron/ najważniejszym założeniem naszego programu wychowawczo-profilaktycznego jest, by uczeń był twórczym podmiotem . Będziemy dążyć do tego poprzez stosowanie metod aktywizujących ustnych, pisemnych i innych działań. Ukształtują one ucznia jako człowieka myślącego samodzielnie, twórczo, krytycznie i odpowiedzialnie. Zaowocuje to w jego życiu indywidualnym i społecznym, niezależnie od dalszego profilu kształcenia. Wszystko to będzie odbywać się w oparciu o właściwe relacje nauczyciel – uczeń. Dlatego program  zakłada, że od siebie będziemy wymagać dużo. Każdy bowiem nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na zachowanie, sposób myślenia i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji.

            W pracy wychowawczo-profilaktycznej będziemy wspomagać i uzupełniać rodziców, którzy „posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci”. Chcemy dążyć do tego, by kierunek naszej działalności wychowawczej był zgodny z ich wolą. Poszanowanie ideałów i pozytywnych wartości wyniesionych przez ucznia z domu rodzinnego będzie podstawowym zadaniem nauczyciela – wychowawcy.

Proponowany przez nas Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny ma charakter otwarty i w czasie realizacji może być modyfikowany w zależności od potrzeb, a także sugestii uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli- Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

 

VI.   SYLWETKA  ABSOLWENTA  SZKOŁY

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego absolwent Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu będzie człowiekiem, który: umie uczyć się  wykorzystując różne źródła informacji i czerpie z tego przyjemność, jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia, znając podstawowe normy współżycia społecznego , jest otwarty, szlachetny, życzliwy i pomocny dla innych,  dba o środowisko naturalne oraz jest dumny ze swojego pochodzenia. Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.

 

 

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 

Absolwent jest:

 

1.     dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

 

2.     człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;

 

3.     człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

 

4.     człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

 

5.     człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

 

 

VII. UCZESTNICY  PROGRAMU  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO  SZKOŁY.

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Rodzice:

 

·         mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi

·         moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

·         znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

·         wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

·         wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

·         aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

·         dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

 

Wychowawcy klas:

 

·         dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

·         wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

·         prowadzą dokumentację nauczania;

·         opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

·         koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;

·         dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

·         podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

·         wnioskują  o  objęcie  pomocą  psychologiczno  -  pedagogiczną  uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

·         informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

·         integrują i kierują zespołem klasowym;

·         wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

·         wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

·         promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

·         inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz

·         klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

·         współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

·         współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

·         współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem i pielęgniarką;

·         współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

 

Nauczyciele:

 

·         oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

·         odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

·         udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

·         wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

·         inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

·         kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

·         reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

·         dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

·         wspólnie z pedagogiem  zabiegają o różne formy pomocy

wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

·         współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

·         proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

·         realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 

·         przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;

·         współorganizują imprezy i akcje szkolne;

·         znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

·         akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

·         współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

·         kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

·         prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

·         mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

·         uczestniczą w opiniowaniu  dokumentów szkolnych  (Statut  Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

 

Pedagog szkolny:

 

·         prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

·         diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

·         udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

·         podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

·         minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

·         prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

·         pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

·         wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

VIII.  ZADANIA  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE  I  FORMY REALIZACJI

 

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań   

 

Zadania szkoły

 

Cele

Formy i sposób realizacji

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

1. Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji

 

 

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych.

 

 

3.Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

 

4.Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

 

5.Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności i wiedzy

 

 

6.Kształtowanie umiejętności celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji: internet, gry komputerowe, telewizja radio.

 

7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

 

8.Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

 

9.Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

 

10. Organizowanie czasu wolnego.

 

11.Upowszechniania czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

 

12.Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnych uczniów.

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

 

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych. Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Święta Szkoły. Spotkania  z osobami niepełnosprawnymi.

 

Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, Regulaminy

 

Szkolny Dzień Talentów, udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Realizacja projektów szkolnych. Udział w konkursach, zawodach sportowych. prezentacja wyników konkursów na apelu, stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

Imprezy i uroczystości wg harmonogramu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych.

Konkursy biblioteczne.

 

 

Podkreślanie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej na rzecz środowiska i szkoły.

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

1. Budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

 

2.Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi

 

3.Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

 

4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych

 

5.Wzmacnianie pozytywnych postaw/postawy prospołeczne/

 

6.Zwracanie uwagę na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

 

 

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

 

8.Praca na rzecz innej osoby, klasy i szkoły.

 

9.Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły , środowiska.

 

10.Przekazywanie informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

 

 

11.Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych.

 

12. Uświadomienie dzieciom, żę każdy może popełniać błędy. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

 

13. Pobudzanie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

 

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie.

 

 

Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe.

 

 

Zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

 

 

 

 

Percepcja wartościowych filmów, przedstawień teatralnych.

 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Scenki dramowe podczas apeli szkolnych

 

 

 

 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

1.Ćwiczenia prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie. uczeń umie powiedzieć "nie" na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

 

2.Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

 

3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, dopalaczy oraz negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

Stawianie uczniów w sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

 

 

 

 

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga, współpraca z PPP, Policją, GKRPA, MGOPS.

 

Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców

1.Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo -profilaktycznym oraz innymi aktami prawnymi Szkoły.

 

2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów. Egzekwowanie powyższych wymagań.

 

3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

 

4. Badanie opinii rodziców odnośnie:

a/ skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych.

b/przedmiotowych systemów oceniania.

 

5. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

a/udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, Statutu Szkoły, Oceniania i innych

b/udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych.

c/Współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomejoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

d/Udział w drobnych remontach, upiększanie klas, korytarzy, budynku itp.

 

6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia

 

7.Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

 

8.Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych, spotkaniach szkolnych

 

 

9.Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole  w poprawianiu warunków pracy i nauki.                    

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

 

 

 

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów, dyżury nauczycieli, przestrzeganie regulaminu szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

 

 

Współpraca z Radą Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiadówki, tablica informacyjna, strona internetowa, e- dziennik

 

 

 

 

Prelekcje specjalistów, Dzień Otwarty PPP, informacje przekazywane przez wychowawców.

 

Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.

 

 

 

 

2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowania dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji

 

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

 

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

 

2.Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, środowiskowych.

 

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, uroczystości.

 

4.Prowadzeenie kroniki szkolnej.

 

5. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięci o poległych w czasie II wojny światowej. uroczyste obchody świat narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki.

 

 

 

 

Strój zgodny z ustaleniami

 

 

 

Kronika w formie książkowej i albumowej

 

Ustalenie Harmonogramu uroczystości szkolnych

 

Sprzątanie, robienie wiązanek zapalanie zniczy.

Wprowadzenie Szkoły w życie środowiska lokalnego

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionu i kraju.

 

2.Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

 

3.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.

 

4.Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie.

 

5. Historia i geneza powstania miasta Narol i okolicznych miejscowości.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo w imprezach środowiskowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszanowanie historii i kultury regionu

1. Zapoznanie z elementami kultury niektórych regionów Polski.

 

2.Poznanie wybranych legend.

 

3.Poznanie historii zabytków.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

 

 

 

 

Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa

1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

 

 

2.Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

 

3.Poznanie krajów Unii Europejskiej

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

 

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

 

3. Wychowanie prozdrowotne

 

Zadnia szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

1.Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

 

2.Korygowanie wad budowy, postawy i wymowy.

 

 

3.Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

4.Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijanie własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

 

5.Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

 

 

 

 

Realizacja zajęć z wychowania fizycznego, zajęć logopedycznych

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku, konkursy

 

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia UKS, organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych i rowerowych

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Spotkania z policjantem.

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

1.  Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia

 

 

 

 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Harmonogram dyżurów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

 

Współpraca z PPP, uwzględnianie treści orzeczeń i opinii PPP w pracy z uczniami.

 

Uzależnienia, rozpoznania ich i zapobieganie

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożęń społecznych.

 

2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów wpływów  środowiska

Współpraca i spotkania z policją, kuratorem sądowym, lekarzem

 

Realizacja programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą.

 

4. Wychowanie ekologiczne

 

Zadania

Cele

Formy i sposoby realizacji

 

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

1. Przybliżanie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

 

2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

 

3.Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

 

4.Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Realizacja programów ekologicznych.

 

 

Udział w akcjach: Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, zbiórka makulatury, porządkowanie terenu przyszkolnego.

 

Organizacja zajęć w terenie. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.

 

Pogadanki tematyczne.

 

 

 

5. Profilaktyka zagrożeń

 

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

1.Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

 

2.Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

 

3.Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

 

4.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

 

5.Ochrona mienia społecznego.

 

6.Przeciwdziałanie agresji w szkole.

 

7.Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

 

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, spotkania z przedstawicielami PPP, próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją z budynku

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

 

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą itp.

 

3.Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych /telefony komórkowe, tablety itp./

 

Lekcje wychowawcze, oznakowania w szkole, spotkania z policjantem

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą "do" i "ze" szkoły.

 

2.Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

3.Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

 

4.Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

 

5.Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu .

 

6. Poznanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

 

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

 

Zajęcia z pielęgniarką oraz realizacja programu Ratujemy i Uczymy Ratować /WOŚP/

 

Czytanie literatury dotyczącej tematu.

Eliminowanie agresji z życia szkoły

1.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

 

2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowania w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

 

3.Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

 

Spotkania z pedagogiem, przedstawicielami PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.

 

2. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.

 

3.Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów.

 

4.Konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów.

 

5.Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

 

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne uczestnictwo w akcjach edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

 

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie

1. Diagnozowanie trudności w nauce.

 

2.Dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

 

3.Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

4.Tworzenie zespołów wsparcia.

 

5. Budowanie motywacji do nauki.

 

6.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

7.Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Współpraca z PPP

Zajęcia pozalekcyjne

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych - wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

Organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

1. Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej .

 

2.Stypendia szkolne

 

3.Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej.

 

4.Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

 

5.Troska o higienę osobistą dzieci.

 

6.Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły

 

7.Propagowanie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.

 

Współpraca z MGOPS

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej

 

 

Praca pielęgniarki szkolnej

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

 

Działalność sklepiku szkolnego

 

Badania, diagnoza i analiza rozmiarów niedostosowania społecznego uczniów

1. Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

Kwestionariusz ankiety, pedagog szkolny

 

 

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami

 

1. Współpraca z : PPP w Lubaczowie, OSP w Narolu, GKRPA w Narolu, Posterunkiem Policji w Narolu, MGOPS w Narolu, GOK w Narolu, ŚDS w Lipsku, Miejską Biblioteką w Narolu, Sądem Rodzinnym w Lubaczowie, Klubem Sportowym "MKS ROZTOCZE" w Narolu, Szkołą Młodego Piłkarza W Narolu

 

Wg potrzeb

 

VIII. Ewaluacja

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację  wyników  należy  przeprowadzić  pod  koniec  każdego  roku  szkolnego  i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

·         Narzędzia ewaluacji:

 

·         Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;

 

·         Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;

 

·         Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalający stworzyć sylwetkę absolwenta naszej szkoły;

 

·         Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

i ewentualnej jej modyfikacji.

 

·         Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas , rodziców i uczniów.

 

·         Analiza dokumentów;

 

·         Obserwacje;

 

·         Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

 

IX.  Ustalenia końcowe

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. 

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu na lata 2017-2022  jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument pt. Założenia do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

Maria Woś- przewodnicząca zespołu

Roman Cichowski- pedagog

Joanna Gmiterek - nauczyciel świetlicy

Magdalena Dzida - nauczyciel wychowawca

 

        Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu przyjęto uchwałą Rady Rodziców NR1/2017/2018 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 21.09.2017r.

 


 

 

Plan działań

 wychowawczo-profilaktycznych

w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

w roku szkolnym 2018/2019

 

I.             Wstęp

 

Szkoła Młodych Patriotów

 

        Pod takim hasłem przebiegać będzie program działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2018/2019, w Roku dla Niepodległej.

        Dbałość o nauczanie na wysokim poziomie, wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw oraz zapewnienie   bezpieczeństwa  uczniom to jedno z najważniejszych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym.

 Dalsza część dokumentu

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.