www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN WYCIECZEK

      Na podstawie Zarządzenia Nr 18 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki / Dz.Urz. MEN Nr 9 z dnia 16 października 1997r., poz. 40/ ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Narolu.

 

1. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym , a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami wycieczki w zakresie:

a/ celu wycieczki

b/ trasy i terminów postojów

c/ zwiedzanych obiektów

d/ harmonogramu

e/ regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki .

 

2. Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego.

 

3. Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu , wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych .

 

4. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą .

 

5. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom .

 

6. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd dziecka .

 

7. Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki opracowaną przez Dyrektora Szkoły zawierającą najważniejsze obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki.

 

8. Dokumentacja wycieczki zawiera:

-         kartę wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników - 2 egz.

-         pisemne zgody rodziców

-         regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

-         preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszt realizacji programu /kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia/

-         dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków-jeżeli organizator wycieczki dodatkowo ubezpiecza grupę

 

9. W dokumentacji szkolnej wycieczki pozostają 

-         karta wycieczki

-         harmonogram wycieczki

-         lista uczestników

-         rozliczenie finansowe wycieczki - po jej zakończeniu.

 

10. Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych .

 

11. Zgodę na wycieczkę /imprezę/ oraz kartę wycieczki wydaje i podpisuje dyrektor szkoły.

 

12. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u Dyrektora Szkoły .

 

13. Sposób naliczania odpłatności za wynajm autokaru szkolnego jest corocznie określany przez organ prowadzący szkołę .

 

14. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce .

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.