www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako "RODO", informujemy, iż:

 1.  . Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu, ul. Graniczna 11, 37-610 Narol, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Wiesława Zdybek.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Piotr Załuski, kontakt email iod.sp.zs@gmail.com.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami, ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda w celu promocji szkoły oraz osiągów ucznia w formie udostępniania zdjęć, filmów na stronie internetowej, portalu społecznościowym, lokalnej prasie, telewizji.

 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

 9. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych jest osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości publikacji zdjęć i informacji promujących osiągnięcia szkoły i ucznia.

 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

 

 

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu przetwarza moje dane osobowe?

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu przetwarza Państwa dane w  celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie danych jest wykonywane w celu realizacji statutowych zadań szkoły. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zatrudnienia i wykonywania obowiązków pracodawcy.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu z siedzibą ul. Graniczna 11, 37-610 Narol. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Szkołą Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu poprzez email: szkola@spnarol.pl oraz pod numerem telefonu 16 6317131 lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Szkole mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod.narol@outlook.com

W jakim celu Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu przetwarza moje dane osobowe?

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu może przetwarzać dane osobowe w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie danych jest wykonywane w celu realizacji statutowych zadań szkoły. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz tym którym Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim i organizacji międzynarodowej.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu?

Dane Osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niezrealizowaniem wniosku.

Skąd Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, podania złożone do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w każdej chwili.

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu lub osobę działającą w jego imieniu:

·       w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

·       w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia

·       w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod.narol@outlook.com

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu.

W imieniu Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.narol@outlook.com

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.