www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM, W TYM Z CUKRZYCĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU

 

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – art. 68, art. 103 ust. 1 pkt 4.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz. 4);

3. Ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) - art. 22.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 września 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1640 ze zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280) - § 2 ust. 1 pkt 7, § 2 ust. 2 pkt 8.

6. Publikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania - „One są wśród nas”.

7. Statut Szkoły

Cel procedury

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w szkole również w trakcie nauczania indywidulanego. Profilaktyczną opiekę nad uczniami pełni pielęgniarka szkolna w gabinecie profilaktyki

Zakres procedury

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w szkole, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciele, dyrektor szkoły, pielęgniarka zobowiązani są do udzielenia pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania karetki pogotowia.

Uczestnicy postępowania – obowiązki

1. Rodzice (opiekunowie prawni):

1. Rodzice powiadamiają dyrektora o chorobie dziecka i przedkładają oświadczenie /dokumentację medyczną dziecka oraz odpowiednie wskazówki i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych,

2. Zapewniają dziecku w szkole wyposażenie niezbędnie do prawidłowej opieki /glukometr, pen, glukagon, odpowiednie napoje/.

3. Przyprowadzają do szkoły dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,

4. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je ze szkoły w ustalonym przez procedurę trybie,

5. Upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka ze szkoły,

6. Podają aktualny numer telefonu, również do Poradni Diabetologicznej lekarza rodzinnego i lekarza prowadzącego-diabetologa.

7. Udzielają szczegółowych, pisemnych informacji o rodzaju stosowanej insulinoterapii, używanych preparatach insulinowych, stosowanej diecie, dopuszczanych i zalecanych produktach, do przygotowania posiłków w szkole.

8. Zobowiązuje się rodziców /opiekunów prawnych/ do przygotowania „PAKIETU PIERWSZEJ POMOCY” zał. Nr 7.

2. Dyrektor-obowiązki

1. Monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci.

2. Podejmuje starania w celu zorganizowania w szkole profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci oraz dąży do przeprowadzenia szkoleń z zakresu choroby przewlekłej dziecka, w tym cukrzycy.

3. Zobowiązany jest do przekazania pielęgniarce szkolnej zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania leków chorym dzieciom otrzymanych od rodziców, prawnych opiekunów.

4. Zapewnia dodatkowy zestaw do pomiaru poziomu glukozy i glukagon.

3. Nauczyciele – obowiązki

1. Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, dostosowują formy pracy dydaktycznej oraz organizacje nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Obejmują ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

3. Stosują się do obowiązujących procedur, biorą udział w szkoleniach na temat cukrzycy.

4. Informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka.

5. Powiadamiają telefonicznie rodziców o samopoczuciu dziecka.

6. Prowadzą działania prozdrowotne, uważnie obserwują zachowanie dziecka i reagują adekwatnie do sytuacji, w sali gdzie odbywają się zajęcia przygotowują w widocznym miejscu informacje z numerami telefonów do sekretariatu, pielęgniarki, rodziców, lekarza, telefon karetki pogotowia.

7. Mogą podawać leki po wyrażeniu zgody i odpowiednim przeszkoleniu. 8. W razie potrzeby podają lek ratujący życie.

4. Pielęgniarka szkolna-obowiązki wynikają z ustawy o ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

1. Szkoła jest wyposażona w gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Profesjonalną opiekę medyczną na terenie szkoły pełni pielęgniarka szkolna.

2. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń.

3. Pielęgniarka szkolna współpracuje z nauczycielem, dyrektorem szkoły, rodzicami.

4. Prowadzi dokumentację prowadzonych czynności.

Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego oraz z nowopowstałymi procedurami po ich wprowadzeniu w życie zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach można dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej i dyrektora placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem podpisania przez dyrektora szkoły zarządzenia.

Opis procedury:

1. Rodzice /opiekunowie prawni/ przedkładają pisemne oświadczenie i kopię zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

2. Leki w szkole mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji szkolnej.

3. Leki w szkole podaje pielęgniarka lub nauczyciel upoważniony przez rodzica. 4. Rodzice /opiekunowie prawni/ pisemnie upoważniają pielęgniarkę i nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie lub świetlicy szkolnej do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę, itp.

5. Dyrektor zobowiązuje wszystkich pracowników do podania dziecku choremu na cukrzycę GLUKAGONU w sytuacji zagrożenia życia.

6. Dyrektor zobowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem chorym na chorobę przewlekłą-cukrzycę, aby w czasie ich trwania oraz podczas wyjść na spacery, wycieczki zawsze posiadał przy sobie „PAKIET PIERWSZEJ POMOCY”.

7. Mierzenia poziomu cukru we krwi może dokonać samo dziecko w obecności osoby dorosłej upoważnionej do dokonywania pomiaru poziomu cukru.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie /zgoda rodziców/ do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z zaświadczeniem lekarskim

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Upoważnienie /zgoda rodziców dziecka z chorobą przewlekłą/ do mierzenia poziomu cukru

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Rejestr podawanych leków

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Instrukcja podawania GLUKAGONU w sytuacji zagrożenia życia /każdy pracownik jest zobowiązany ratować życie/

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Dziecko z cukrzycą – ogólna charakterystyka.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Hipoglikemia – niedocukrzenie i jej objawy, postępowanie przy: hipoglikemii lekkiej, hipoglikemii średnio- ciężkiej, hipoglikemii ciężkiej.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Hiperglikemia i jej objawy, postępowanie.

ZAŁĄCZNIK NR 8 –„Pakiet Pierwszej Pomocy”, czyli co uczeń z cukrzycą zawsze powinien mieć ze sobą w szkole i na wycieczce.

ZAŁĄCZNIK NR 9 – SZKOLNY KODEKS PRAW DZIECKA Z CUKRZYCĄ

ZAŁĄCZNIK NR 10 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2022  SP Narol. All rights reserved.